Стручно усавршавање запослених

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ПОСТИГНУТИМ ЕФЕКТИМА ОДРЖАНОГ АКРЕДИТОВАНОГ СЕМИНАРА: „ Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи“

У оквиру стручног усавршавања 32 наставника наше школе похађала је 3. и 4. децембра у регионалном центру Чачак  дводневни семинар који је акредитовала  колегиница из нађше школе( ШОСО „1. Новембар“) и индивидуални наставник за логопедске вежбе Ана Богдановић у сарадњи са колегиницом здравственим сарадником из развојног саветовалишта дома здравља,  специјалистом медицинске психологије Јасмином Кандић Шипетић.

Обука се одвијала динамично, уз интерактивност учесника . Препознати  су заједнички проблеми и  размењена су искуства у пољу дефектолошког приступа у раду и подршке ових стручњака у инклузивном систем образовања при редовним школама, кроз радионице за сваку од обрађених тема, а примећено је веће интересовање за поље сарадње са породицом ових ученика. 

Ка# Теме одржаног програма биле су:

  • 1. дан

Развојне (когнитивно, емоционално, социјалне) могућности деце, Дисхармоничност развоја

АДД/АДХД – Дефицит пажње и хиперактивност

Специфичан развојни поремећај школских вештина- дисграфија

  • 2. дан

Аутистичан спектар поремећаја – АСД

Специфичан развојни поремећај школских вештина- дислексија и дискалкулија

Стратегије рада са децом са развојним и психичким тешкоћама

Каталошки број програма: 239 

Приоритетна област којом  је семинар обухваћен:

Примена инклузивног  приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Општи циљеви који су постигнути :

Повећање компетенција наставника и стручних сарадника за унапређивање образовног рада и развијање новог приступа у настави и стратегија учења код деце са тешкоћама у развоју.

Специфични циљеви на којима ћемо сви радити у оквиру васпитно- образовног процеса:

Упознавање запослених  са карактеристикама деце са: поремећајима из спектра аутизма, АДХД, поремећајем школских вештина;

 Припрема наставника и стручних сарадника за примену индивидуализованог приступа у раду са децом са тешкоћама у развоју;

Развијање знања за планирање и примену ИОП- а кроз развијање специфичних стратегија учења;

Унапређивање вештина за израду дидактичких средстава и материјала у раду са децом са тешкоћама у развоју;

Стицање знања и повећавање сензитивности за бољу сарадњу са родитељима.

Очекивани исходи ове обуке:

  • Наставници би у сарадњи са стручним сарадницима требали развити способности бољег препознавања развојних одступања и прилагодити начин васпитно – образовног рада развојним могућностима ученика.
  • Наставници и стручни сарадници ће бити успешнији у идентификацији и организацији рада са децом са овим карактеристикама и смењама у учењу.

65. Међународни Београдски сајам књига

Наставници практичне наставе посетили су овогодишњи Сајам образовања и наставних средстава, као и Сајам књига. Издавачка понуда била је веома разнолика и свеобухватна. Циљ посете био је  потенцијална сарадња са другим образовно-васпитним установама, опремање новим наставним средствима и потрошним материјалом.

Пројекат „Хoризoнтaлнo учeњe, рaзмeнa знaњa и пoдршкa нaстaвницимa из шкoлa зa oбрaзoвaњe учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу зa рaзвoj мeтoдa и приступa зa рeaлизaциjу нaстaвe дeци сa смeтњaмa у рaзвojу у дигитaлнoм oкружeњу“

Пројекат „Хoризoнтaлнo учeњe, рaзмeнa знaњa и пoдршкa нaстaвницимa из шкoлa зa oбрaзoвaњe учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу зa рaзвoj мeтoдa и приступa зa рeaлизaциjу нaстaвe дeци сa смeтњaмa у рaзвojу у дигитaлнoм oкружeњу“ одобрен је  од стране МПНТР и  наша школа је међу 12 школа које су изабране да учествују у овом значајном пројекту.

Носилац пројектних активности је Основна школа „др Драган Херцог“, Београд, а пројекат реализују у партнерству Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ у периоду август 2021 – јануар 2022. године.

Циљ пројекта је да се унапреди учење у дигиталном окружењу за ученике са сметњама у развоју кроз различите моделе хоризонталног учења и колаборативне наставе.

Главне активности планиране пројектом су:

– Организација професионалне заједнице учења на основу потреба изабраних наставника школа за менторском подршком у области планирања и реализације наставе у онлајн окружењу; планирање, припрема и реализација часова кроз заједничке активности изабраних наставника и наставника ОШ „Др Драган Херцог“ и рефлексија у односу на одржани час); подршка у ревидирању индивидуалних образовних планова у контексту учења у онлајн окружењу и уз примену дигиталних алата и онлајн платформи

-Развијање „онлајн библиотеке дигиталних садржаја“ за рад са ученицима са сметњама у развоју

-Селекција и објављивање продуката заједничког рада и примера добре праксе учења на даљину

Планирано је да се из сваке школе у пројектне активности непосредно укључи по пет наставника/наставница, као и да се током пројекта унапреди образовна подршка за око 250 ученика/ученица из изабраних школа.

Из наше школе то су:

Ивана Митровић, дефектолог-олигофренолог; Александар Николић, дефектолог-олигофренолог; Милица Урошевић, дефектолог-олигофренолог; Ана Богдановић, логопед; Ана Секулић, специјалиста струковни инжењер технологије.

Пројекат је у току.

Scroll to Top