СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

 • Стручно веће млађих разреда
 • Стручно веће старијих разреда
 • Стручно веће средњег образовања
 • Стручно веће припремног предшколског програма и продуженог боравка
 • Стручни актив за развојно планирање
 • Стручни актив за развој школског програма
 • Тим за инклузивно образовање
 • Тим за самовредновање
 • Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањаТим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 • Тим за професионалну оријентацију
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе
Scroll to Top