Пројекат „Хoризoнтaлнo учeњe, рaзмeнa знaњa и пoдршкa нaстaвницимa из шкoлa зa oбрaзoвaњe учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу зa рaзвoj мeтoдa и приступa зa рeaлизaциjу нaстaвe дeци сa смeтњaмa у рaзвojу у дигитaлнoм oкружeњу“

Пројекат „Хoризoнтaлнo учeњe, рaзмeнa знaњa и пoдршкa нaстaвницимa из шкoлa зa oбрaзoвaњe учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу зa рaзвoj мeтoдa и приступa зa рeaлизaциjу нaстaвe дeци сa смeтњaмa у рaзвojу у дигитaлнoм oкружeњу“ одобрен је  од стране МПНТР и  наша школа је међу 12 школа које су изабране да учествују у овом значајном пројекту.

Носилац пројектних активности је Основна школа „др Драган Херцог“, Београд, а пројекат реализују у партнерству Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ у периоду август 2021 – јануар 2022. године.

Циљ пројекта је да се унапреди учење у дигиталном окружењу за ученике са сметњама у развоју кроз различите моделе хоризонталног учења и колаборативне наставе.

Главне активности планиране пројектом су:

– Организација професионалне заједнице учења на основу потреба изабраних наставника школа за менторском подршком у области планирања и реализације наставе у онлајн окружењу; планирање, припрема и реализација часова кроз заједничке активности изабраних наставника и наставника ОШ „Др Драган Херцог“ и рефлексија у односу на одржани час); подршка у ревидирању индивидуалних образовних планова у контексту учења у онлајн окружењу и уз примену дигиталних алата и онлајн платформи

-Развијање „онлајн библиотеке дигиталних садржаја“ за рад са ученицима са сметњама у развоју

-Селекција и објављивање продуката заједничког рада и примера добре праксе учења на даљину

Планирано је да се из сваке школе у пројектне активности непосредно укључи по пет наставника/наставница, као и да се током пројекта унапреди образовна подршка за око 250 ученика/ученица из изабраних школа.

Из наше школе то су:

Ивана Митровић, дефектолог-олигофренолог; Александар Николић, дефектолог-олигофренолог; Милица Урошевић, дефектолог-олигофренолог; Ана Богдановић, логопед; Ана Секулић, специјалиста струковни инжењер технологије.

Пројекат је у току.