Некада људи долазе код психолога са очекивањем да ће им он дати готово решење за његов проблем. Али, психолог не даје готова решења, не преписује лекове већ користи живу реч.

У тиму са логопедима и дефектолозима психолог прати напредовање детета кроз читаво школовање.

Кроз психодијагностичку процену психолог прикупља податке о детету, његовом понашању, особинама личности, интелектуалним способностима. Ови подаци се користе да би се одабрао адекватан третман и унапредио квалитет живота сваког ученика.

Психолог у највећој мери реализује послове у оквиру:

Пријема ученика у школу – сакупљање документације и упознавање родитеља са школом.

Праћење напредовања ученика- примењујује психолошке тестове и опсервацију и тако врши процену актуелног нивоа функционисања детета, утврђује снаге и слабости и предлаже терапијске интервенције.

Индивидуални и групни рад са ученицима- Децу и младе са сметњама и инвалидитетом психолог подстиче да што више овладају сопственим способностима, помаже у изграђивању њихове комуникацијске и емоционалне отворености, изграђивању самопоштовања, одговорности и што веће самосталности. Мотивише ученике да разговарају о свом свакодневном животу, својим осећањима и размишљањима (средње образовање).

Овај рад укључује и родитеље, односно целу породицу, као контекст у коме се дете развија и чији је део. Кроз индивидуалне и групне разговоре укључује родитеље у терапијски процес. Понекад је потребна једна консултација како би се разјасниле сумње и добили одговори на питања о дететовом развоју, о начинима васпитавања и реаговања на нека дететова понашања. Неке теме и питања захтевају више сусрета.

Када родитељи разреше неке дилеме и сумње и помешана осећања размене са неким, када се осете подржаним они опуштеније улазе у интеракцију са својим дететом.

Психолог интензивно сарађује са наставницима, учествује у раду стручних органа школе и остварује сарадњу и комуникацију са просветним, социјалним, дравственим институцијама, невладиним организацијама, удружењима родитеља и свима онима који могу да допринесу развоју ученика и школе уопште. 

Наведене послове психолог обавља континуирано, пратећи савремене токове своје и сродних струка.

Разумети дете је најважнији посао свакога од нас!

 Љиљана Марић, психолог школе

 

Scroll to Top