Реч психолога

Некада људи долазе код психолога са очекивањем да ће им он дати готово решење за његов проблем. Али, психолог не даје готова решења, не преписује лекове већ користи живу реч.

У тиму са логопедима и дефектолозима психолог прати напредовање детета кроз читаво школовање.

Кроз психодијагностичку процену психолог прикупља податке о детету, његовом понашању, особинама личности, интелектуалним способностима. Ови подаци се користе да би се одабрао адекватан третман и унапредио квалитет живота сваког ученика.

Психолог у највећој мери реализује послове у оквиру:

Пријема ученика у школу – сакупљање документације и упознавање родитеља са школом.

Праћење напредовања ученика- примењујује психолошке тестове и опсервацију и тако врши процену актуелног нивоа функционисања детета, утврђује снаге и слабости и предлаже терапијске интервенције.

Индивидуални и групни рад са ученицима- Децу и младе са сметњама и инвалидитетом психолог подстиче да што више овладају сопственим способностима, помаже у изграђивању њихове комуникацијске и емоционалне отворености, изграђивању самопоштовања, одговорности и што веће самосталности. Мотивише ученике да разговарају о свом свакодневном животу, својим осећањима и размишљањима (средње образовање).

Овај рад укључује и родитеље, односно целу породицу, као контекст у коме се дете развија и чији је део. Кроз индивидуалне и групне разговоре укључује родитеље у терапијски процес. Понекад је потребна једна консултација како би се разјасниле сумње и добили одговори на питања о дететовом развоју, о начинима васпитавања и реаговања на нека дететова понашања. Неке теме и питања захтевају више сусрета.

Када родитељи разреше неке дилеме и сумње и помешана осећања размене са неким, када се осете подржаним они опуштеније улазе у интеракцију са својим дететом.

Психолог интензивно сарађује са наставницима, учествује у раду стручних органа школе и остварује сарадњу и комуникацију са просветним, социјалним, дравственим институцијама, невладиним организацијама, удружењима родитеља и свима онима који могу да допринесу развоју ученика и школе уопште. 

Наведене послове психолог обавља континуирано, пратећи савремене токове своје и сродних струка.

Разумети дете је најважнији посао свакога од нас!

 Љиљана Марић, психолог школе

 

Scroll to Top