Jавнa набавкa – топли оброк

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број. 90/19,од 11.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.92/19, од 11.03.2019.г. припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТАВЉАЊЕ ТОПЛОГ ОБРОКА у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.1/2019.

Преузмите:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Scroll to Top