Јавна набавка мале вредности – услуге друмског превоза и такси услуге

На основу чл.39.и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр. 86/2015) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика школе број 75/20 од 04.03.2020. године и Одлике о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности,број 76/20 од 04.03.2020. године , припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга: Услуге друмског превоза-60100000 и такси услуге-60120000.

Преузмите:

Позив

  1. Конкурсна документација
  2. Одлука о додели уговора
  3. Обавештење о закљученом уговору
Scroll to Top