Jавнa набавкa – спортскa опремa за опремање фискултурне сале

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: 44/19 од 20. фебруара 2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број: 40/19-2 од 18. фебруара 2019. године, за набавку спортске опреме за фискултурну салу, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара- спортске опреме за опремање фискултурне сале 1.1.4/19

Преузмите:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Измена конкурсне документације
  4. Обавештење о продужењу рока
  5. Питања и одговори
  6. Одлука о додели уговора
Scroll to Top