Jавнa набавкa – пециво

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел.број 73/19 од 07.03.2019. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности деловодни број 74/19 од 07.03.2019. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – набавка пецива ЈНМВ бр. 1.1.2/2019.

Преузмите:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Одговор на постављено питање у поступку јавне набавке број 1.1.2/19
  4. Измена и допуна конкурсне документације
  5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  6. Одлука о додели уговора
  7. Обавештење о закљученом уговору
Scroll to Top