Јавна набавка мале вредности – набавка свежих пецива

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел.број 96/20 од 10.03.2020. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности деловодни број 97/20 од 10.03.2020. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – набавка свежих пецива ЈНМВ бр. 1.1.2/2020.

Преузмите:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Обавештење о продужењу рока
  4. Обавештење о продужењу рока 2
  5. Одлука о додели уговора
  6. Уговор за набавку пецива
Scroll to Top