Јавна набавка мале вредности – набавка јогурта

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел.број 87/20 од 06.03.2020. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности деловодни број 88/20 од 06.03.2020. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – набавка јогурта ЈНМВ бр. 1.1.3/2020.

Преузмите:

Позив

  1. Конкурсна документација
  2. Обавештење о продужењу рока
  3. Обавештење о продужењу рока 2
  4. Одлука о додели уговора
  5. Уговор за набавку јогурта
Scroll to Top