Јавна набавка мале вредности – достављање топлог оброка

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број. 61/20,од 27.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.63/20-2, од 27.02.2020. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОСТАВЉАЊЕ ТОПЛОГ ОБРОКА у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.1/2020.

Преузмите:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Scroll to Top