На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел.број 98/19 од 13.03.2019. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности деловодни број 99/19 од 13.03.2019. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – набавка јогурта ЈНМВ бр. 1.1.3/2019.

Преузмите:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Scroll to Top