Jавнa набавкa – топли оброк

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број. 90/19,од 11.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.92/19, од 11.03.2019.г. припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТАВЉАЊЕ ТОПЛОГ ОБРОКА у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.1/2019.

Преузмите:

 1. Позив
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa – пециво

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел.број 73/19 од 07.03.2019. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности деловодни број 74/19 од 07.03.2019. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – набавка пецива ЈНМВ бр. 1.1.2/2019.

Преузмите:

 1. Позив
 2. Конкурсна документација
 3. Одговор на постављено питање у поступку јавне набавке број 1.1.2/19
 4. Измена и допуна конкурсне документације
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 6. Одлука о додели уговора
 7. Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa – спортскa опремa за опремање фискултурне сале

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: 44/19 од 20. фебруара 2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број: 40/19-2 од 18. фебруара 2019. године, за набавку спортске опреме за фискултурну салу, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара- спортске опреме за опремање фискултурне сале 1.1.4/19

Преузмите:

 1. Позив
 2. Конкурсна документација
 3. Измена конкурсне документације
 4. Обавештење о продужењу рока
 5. Питања и одговори
 6. Одлука о додели уговора
Scroll to Top