Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности – достављање топлог оброка

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број. 61/20,од 27.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.63/20-2, од 27.02.2020. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОСТАВЉАЊЕ ТОПЛОГ ОБРОКА у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.1/2020.

Преузмите:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – услуге друмског превоза

На основу чл.39.и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр. 86/2015) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика школе број 105/19 од 14.03.2019. године и Одлике о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности,број 106/19 од 14.03.2019. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга: Услуге друмског превоза.

Преузмите:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Scroll to Top